Polecane wydarzenia

A A A
drukuj16.VI.11 - 22.VI.11

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych oraz w związku z Uchwałą Nr XLIII/765/2011  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO) uprzejmie informuje o  rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych propozycji nowego projektu skierowanego do umieszczenia na liście podstawowej IWIPK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku od km 68 + 296 do km 72 + 973 o długości 4,677 km, z wyłączeniem odcinka od km 70 + 580,15 do km 70 + 600,14 - terenu zamkniętego PKP w Bełżcu. Konsultacje społeczne będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej IZ RPO - www.rpo.lubelskie.pl w okresie 7 dni, od dnia 16 czerwca 2011 r. do dnia 22 czerwca br.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat nowych projektów kluczowych, prosimy pobrać i wypełnić Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych. Wypełniony kwestionariusz należy przesłać w wersji elektronicznej, na adres konsultacje-iwipk@lubelskie.pl w terminie do dnia 22 czerwca br.

UWAGA: OPINIE I UWAGI W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZGŁOSZONE W SPOSÓB INNY NIŻ WYŻEJ OPISANY NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Po zakończeniu konsultacji społecznych oraz po przeanalizowaniu wszystkich opinii, propozycji i uwag zgłoszonych w czasie ich trwania, Zarząd Województwa Lubelskiego podejmie uchwałę w sprawie ostatecznej aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.

Informacja o projekcie skierowanym do konsultacji społecznych.

Twoja opinia
RPOWL na youtube