Polecane wydarzenia

A A A
drukujInformacja i promocja

Działania informacyjne i promocyjne to obowiązek państw członkowskich, instytucji zarządzających programami i samych beneficjentów korzystających z pomocy unijnej. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów prawa wspólnotowego (w szczególności z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006), a także z dokumentów krajowych, które w sposób bardziej szczegółowy niż unijne rozporządzenia, określają zasady komunikacji Funduszy Europejskich. Na poziomie krajowym głównymi dokumentami dotyczącymi informacji i promocji są Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013  oraz Plany komunikacji poszczególnych programów.

Działania informacyjne prowadzone przez Instytucję Zarządzająca RPO WL opierają się na dwóch filarach: promocji i edukacji.

Działania edukacyjne  mają na celu wsparcie aktualnych i potencjalnych beneficjentów programu dotyczą także pomocy wei właściwej realizacji i rozliczaniu projektów. Konieczne jest więc zapewnienie odpowiednich źródeł informacji.

W zakładce prezentujemy zarówno nasze wydawnictwa o charakterze informacyjno-promocyjnym jak również akcje promocyjne prowadzone przez IZ RPO.

A oto specjalna prezentacja multimedialna nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

Obrazek

Twoja opinia
RPOWL na youtube