Polecane wydarzenia

A A A
drukujKrok VI: Wyszukaj dotację

...

Konfigurator - dobierz dofinansowanie

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 2. Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych działające w sferze ochrony środowiska
 4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki
 5. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 7. Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwei publiczno - prawnym
 8. Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze kształcenia wyższego działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno - prywatnym
 9. Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno - prywatnym
 10. Spółki prawa handlowego w których większość udziałów posiadają jednostki samorządu terytorialnego
 11. Spółki prawa handlowego w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego działająca w obszarze edukacji, wychowania i sportu
 12. Spółki prawa handlowego w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego działająca w obszarze ochrony zdrowia
 13. Spółki prawa handlowego lub spółdzielnie zarejestrowane w Rzeczpospolitej Polskiej
 14. Spółki wodne
 15. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
 16. Szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne)
 17. Jednostki Naukowe
 18. Parki narodowe i krajobrazowe
 19. PGL Lasy Państwowe wraz z jednostkami organizacyjnymi
 20. Straż Pożarna, Policja
 21. Instytucje uczestniczące w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym
 22. Przedsiębiorcy
 23. Organizacje pozarządowe
 24. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych
 25. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
 26. Zarządcy infrastruktury kolejowej
 27. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i TBS-y
 28. Podmioty nie działające dla zysku zajmujące się integracja różnych grup społecznych
 29. Instytucje i organizacje zajmujace się walką z bezdomnością i mieszkaniami chronionymi
 30. Ochotnicze Hufce Pracy
Twoja opinia
RPOWL na youtube