Polecane wydarzenia

A A A
drukujKrok I: Kim jesteśmy?

Jesteśmy pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – reprezentujemy więc samorząd terytorialny szczebla wojewódzkiego. To nam właśnie, podobnie jak pozostałym 15 urzędom tego szczebla w Polsce, przypadła rola rozdysponowania pieniędzy unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Specjalizujemy się w tym od dawna – doświadczenie zdobywaliśmy przy wdrażaniu programów i inicjatyw przedakcesyjnych – przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej (np. PHARE). Przez ostatnie 4 lata realizowaliśmy ZPORR, czyli Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Za cel stawiamy sobie ciągłe doskonalenie naszych usług. Cieszymy się, że po raz pierwszy w historii dostaliśmy przywilej nie tylko wcielania w życie, ale także samodzielnego przygotowania i zarządzania RPO – jesteśmy bowiem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 (IZ RPO WL). Te zaszczytne obowiązki Zarządu Województwa pełnimy my, Departament Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dużym skrócie zarządzanie to polega głównie na tym, że:

 • stworzyliśmy informatyczny system księgowości wszystkich operacji w ramach RPO;
 • ustanowiliśmy procedury do przechowywania wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z wymogami;
 • kontrolujemy poprawność wydatkowania dotacji;
 • współpracujemy z instytucją certyfikującą;
 • kierujemy pracą komitetu monitorującego i dostarczamy mu wymaganą dokumentację;
 • opracowujemy i przedkładamy Komisji Europejskiej roczne i końcowe sprawozdania z realizacji oraz niezbędne informacje;
 • zapewniamy przestrzeganie wymogów w zakresie informacji i promocji.

Nasza rola nie kończy się jednak na tym. Oprócz już wymienionych, częściowo pełnimy także zadania o charakterze operacyjnym, a więc:

 • ogłaszamy i przeprowadzamy nabory wniosków o dofinansowanie,
 • trzymamy pieczę nad procedurami oceny formalnej, merytorycznej i techniczno-finansowej wniosków,
 • zawieramy umowy z beneficjentami oraz ewentualne aneksy,
 • weryfikujemy indywidualne i przygotowujemy zbiorcze wnioski o płatność,
 • monitorujemy realizację programu i przygotowujemy sprawozdania oraz inne dokumenty,
 • bierzemy udział w działaniach ewaluacyjnych, czyli mierzących jakość realizacji programu,
 • wykonujemy czynności kontrolne oraz wykrywamy i raportujemy nieprawidłowości,
 • informujemy i promujemy RPO i wszystkie nasze działania, czego dowodem jest m.in. istnienie tego portalu.

Te operacyjne zadania RPO, które dotyczą przedsiębiorców pełni za nas Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, która będzie dzięki temu nazywana Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

Tutaj nas znajdziesz

Nasza oficjalna strona www.lubelskie.pl lub www.bip.lubelskie.pl

Twoja opinia
RPOWL na youtube