Polecane wydarzenia

A A A
drukujHistoria programu

Historia RPO WL sięga roku 2005, w którym rozpoczęły się prace nad krajowymi dokumentami programowymi na okres 2007-2013. Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (PDF; 206 KB), regionalne programy operacyjne opracowywały zarządy poszczególnych województw (jako Instytucje Zarządzające RPO) przy współudziale Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Koordynująca).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/06 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, oficjalne rozmowy z Komisją Europejską w sprawie dokumentów krajowych mogły być rozpoczęte dopiero po zatwierdzeniu przez Radę UE „Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla spójności” (SWW). Stało się to 6 października 2006 r. W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano je dwa tygodnie później, w dniu 21 października 2006 r.

Następnie, na mocy art. 28 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, w dniu 7 grudnia 2006 r. Rada Ministrów przedłożyła Komisji Europejskiej przyjęte w dniu 29 listopada 2006 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), określające krajowe priorytety, na które będą przeznaczone środki z UE. Do 6 marca 2007 r. – zgodnie z art. 32 ust. 3 cyt. rozporządzenia - przekazane zostały projekty programów operacyjnych (Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Pomoc Techniczna oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013).

Negocjacje RPO z Komisją Europejską prowadzili przedstawiciele:

  • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Departamentu Koordynacji Programów Regionalnego, Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Departamentu Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty) oraz
  • Instytucji Zarządzającej (zarządy 16 województw, w tym Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach negocjacji RPO WL).

Ostateczną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Komisja Europejska zatwierdziła w dniu 2 października 2007 r. Na tej podstawie Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął RPO w drodze uchwały i ogłosił w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o:

  • przyjęciu RPO w drodze uchwały Zarządu,
  • stronie internetowej, na której będzie dostępna treść programu,
  • terminie realizacji RPO,
  • zakresie zmian wprowadzonych do projektu RPO,
  • podjęciu przez Komisję decyzji zatwierdzającej RPO.


Twoja opinia
RPOWL na youtube